Nevenbestemmingsonderzoek in samenwerking met Miss Miyagi

De glorie die de abdij ooit kende, is vandaag nog duidelijk zichtbaar, maar zoals alle religieuze gemeenschappen heeft ook deze abdij te maken met een dalend aantal ingetredenen.

Om te voorzien in een goede planningstool, nodig om zowel het toekomstig onderhoud als de noodzakelijke restauratiefasen in kaart te brengen en te beheren, werd met Studio Roma en Miss Miyagi een studieteam aangesteld om een masterplan voor Keizersberg 2.0 op te maken.

Het was niet de bedoeling van de studie om de abdij te herbestemmen naar een nieuwe functie. De monniken blijven de abdij bewonen en zullen de liturgische en monastieke boodschap blijven uitdragen.

Gedurende het proces van het nevenbestemmingsonderzoek werden drie scenario’s voorgesteld om uiteindelijk te komen tot een synthesescenario. Inhoudelijk zoekt het synthesescenario een evenwicht tussen de verschillende programmapolen: een uitbreiding van de socio-economische en culturele poot met meer ruimte voor Labora en de uitbouw van een evenementenwerking, een duidelijke plaats voor de monniken (en hun gasten) in het geheel, de herontwikkeling van de peda en een deel witruimte die mogelijk opnieuw vrijkomt na de afwerking van de studentenpeda en ruimte laat voor andere residentiële programma’s. De exacte uitwerking hiervan zal nog afhangen van de werkelijke partners die zich aanbieden, maar het gekozen scenario probeert de verschillende programmapoten wel een duidelijke plek in het gebouw te geven.

Na de inhoudelijk zoektocht werd een fasering vooropgesteld om het project realistisch en haalbaar te maken. Deze zogenaamde ontwikkelingsvisie verzoent de korte termijnambities en quick-wins met de langetermijnvisie, en bewaart tegelijk voldoende flexibiliteit om over enkele jaren nieuwe inzichten te kunnen integreren.

Opdrachtgever

  • vzw Abdij Keizersberg
  • Abdij Keizersberg vzw 2.0

Partners

  • Miss Miyagi

Timing & Fasering

Uitvoering 2019-2020

Categorieën

Hoofdproject

Abdij Keizersberg te Leuven