Sint-Jozefkerk te Vosselaar Sint-Jozefkerk te Vosselaar Hertogensite te Leuven Hertogensite te Leuven Begijnhofkerk van Mechelen Begijnhofkerk van Mechelen Gerechtshof van Leuven Gerechtshof van Leuven Sint-Jacobskerk te Leuven Sint-Jacobskerk te Leuven Provisorenhuis van de Abdij van Park Provisorenhuis van de Abdij van Park Rachierhof te Bierbeek Rachierhof te Bierbeek